Studentrådene ved NLA Høgskolen

Studentrådet (SR) er studentenes lokale organ på studiestedsnivå. Det finnes et SR på hvert av de fire studiestedene Sandviken (Bergen), Breistein (Bergen), Staffeldtsgate (Oslo) og Gimlekollen (Kristiansand). Studentrådene er underlagt studentparlamentet, men er i praksis selvstyrte.


Studentrådets oppgaver:

Studentrådet arbeider først og fremst med lokale saker tilhørende de enkelte studiestedene. Studentrådet skal ivareta studentenes interesser ved studiestedet og fremme disse overfor
NLA ledelsen og Studentparlamentet. Studentrådet er det naturlige kontaktleddet ut i klassene og har derfor ansvaret for å gripe fatt i saker og utfordringer som enkeltstudenter kommer med. I tillegg har studentrådene ansvar for å velge studenter til verv og utvalg ved sitt studiested, og være høringsorgan for Studentparlamentet og NLA høgskolen.


 

Studentrådets organisering:

Hvert studentråd består av én tillitsvalgt og en vara fra hver klasse/kull på det gjeldende studiestedet. Disse blir valgt innad i klassen i starten av høstsemesteret og sitter eitt studieår om gangen.  Den som blir valgt som tillitsvalgt i klassen, har både ansvar for å være tillitsvalgt opp mot studiet sitt, men også sitte som representant i studentrådet. 


Studentrådet ledes av et styre, som blir valgt under konstitueringsmøtet. Sammensetning av styret er opp til hver enkelt studentråd, men leder og nestleder er det vanligste. Leder og nestledervervet er honorert etter avtale med studentparlamentet. Styret forbereder saker, har kontakt med administrasjonen, den faglige ledelsen, studentparlamentet og andre studentorganisasjoner. 


SR velger også representanter til ulike utvalg ved NLA og eksterne verv ved sitt studiested:

Læringsmiljøutvalget: 4 faste + 4 vara fra hvert studentråd (1 fast + 1 vara oppnevt av hvert SR)

Skikkethetsnemnda: 2 faste + 2 personlige vara (1 fast+1 vara oppnevnt av SR Breistein og SR Oslo)

Velferdstinget i Vest: 2 representanter (en fra hver campus i Bergen).

Velferdstinget i Agder: 1 representant.

Velferdstinget i Oslo og Akershus: Inntil 1 representant med alle mindre institusjoner som valgforsamling.


Det blir også valgt tillitvalgte til de avdelingsrådene tilhørende hvert studie.

Avdelingsråd: 2 faste + 2 personlige vara til hvert råd, fortrinnsvis en BA og en MA:

  • Avdelingsråd Grunnskolelærerutdanningen (GLU)
  • Avdelingsråd Barnehagelærerutdanningen (BLU)
  • Avdelingsråd Teologi, religion og filosofi (TRF)
  • Avdelingsråd Journalistikk, medier og kommunikasjon (JMK)
  • Avdelingsråd Pedagogikk (PED)
  • Avdelingsråd Interkulturelle studier (IKS)
  • Avdelingsråd Hauge School of Management (HSM)
  • Avdelingsråd Musikk (MU)